ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
پروفسور مهنـاز آذرنیا
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
2
دکتر هادی آذری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
3
دکتر حمیدرضا آراسته
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
4
دکتر محمدرضا آصف
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
5
دکتر محمد ابراهیم آقابابائی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
6
دکتر نجف آقایی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
7
دکتر سعید آیریان
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
8
دکتر محسن ابراهیمی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
9
دکتر سید امیر رضا ابطحی
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
10
مصطفی ابوئی اردکان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
11
حسین ابویسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
12
آرش احدی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
13
علی احمدآبادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
14
کامران احمدگلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
15
دکتر ارد احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
16
صدیقه احمدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
17
دکتر علی اکبر احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
18
دکتر سمیه السادات اخشیک
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
19
دکتر زهرا السادات اردستانی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
20
علیرضا ارشدی خمسه
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
21
دکتر سعید ارشم
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
22
غلامرضا اسداله فردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
23
اسمعیل اسدپور
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
24
فاضـل اسدی امجد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
25
دکتر الهام اسدی مهماندوستی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
26
دکتر مرتضی اسدی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
27
غلامـرضا اسلام پورکرهرود
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
28
دکتر دلارام اسلیمی اصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
29
دکتر مصطفی اسماعیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
30
دکتر مرتضی اسمعیلی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
31
دکتر علی اسودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
32
دکتر نصرتعلی اشرفی پیامن
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
33
دکتر سیدعدنان اشکوری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
34
بهاره اصانلو
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
35
دکتر سیدامیر اصغری توچائی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
36
خانم ترانـه اصغری طبری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
37
دکتر مجتبی اصغریان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
38
سیدمروت افتخاری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
39
حسن افراخته
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
40
دکتر مجید افشاری راد
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
41
دکتر محمد اقبال نیا
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
42
سیدمجید اقوامی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
43
دکتر جواد اکبردوست
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
44
دکتر حسین اکبری یزدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
45
مهدی اکبری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
46
دکتر مهری اکبری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
47
دکتر علیرضا الهی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
48
دکتر نیره الیاسی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
49
دکتر سیدشهاب امامزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
50
دکتر امیر امامی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
51
دکتر صادق امانی شلمزاری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
52
رویا امجدی فرد
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
53
دکتر مهدی امیرسرداری
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
54
دکتر حسین امیری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
55
الهام امینی بروجنی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
56
دکتر الهه امینی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
57
آقای سیدعبدالحمید انگجی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
58
بلال ایزانلو
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
59
دکتر حمیدرضا ایزدبخش
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
60
دکتر علی اکبر ایمانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
61
عصمت بابائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
62
آقای محمد بابائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
63
اسمعیل بابلیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
64
شهلا باقری میاب
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
65
دکتر بهادر باقری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
66
حسین بحری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
67
دکتر مهدی براتعلی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
68
دکتر محمود برجعلی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
69
رمضان برخورداری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
70
دکتر احمدرضا بردبار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
71
دکتر کیوان برنا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
72
احمد بستانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
73
فرهاد بلاش
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات تربیتی
74
دکتر میثم بلگوریان
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
75
دکتر امیر بهرامی پناه
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
76
طهمورث بهروزی نیا
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
77
دکتر هادی بهزادی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
78
دکتر عـباس بهـرام
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
79
محمـدرضـا بهـرنگی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
80
دکتر حسین بیات
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
81
المیرا بیرامی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
82
اسـدالـه بیرقی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
83
دکتر محمدرضا بینش مروستی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
84
محمد پارسانسب
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
85
عین الـه پاشــا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
86
دکتر کامران پاکیزه, CFA
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مهندسی مالی
87
دکتر میرمحسن پدرام
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
88
دکتر فاطمه پرچکانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
89
دکتر الهام پرویزی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
90
دکتر شهاب پروین پور
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
91
دکتر طاهر پریزادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
92
آقای سیدحمیدرضا پسندیده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
93
دکتر بردیا پناه بحق
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
94
دکتر فــواد پورآرین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
95
دکتر علی پیرانی شال
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
96
دکتر محمدحسن پیمان فر
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
97
صـالـح پـرگاری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
98
عزیزالـه تاجیک اسمعیلی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
99
علی اصغر تراهی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
100
خانم فـرزانه تفرشی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
101
دکتر ویدا تفکری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
102
بهرام تقی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
103
دکتر علی تک روستا
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
104
دکتر مهدی تلخاب لو
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
105
دکتر محسن تنانی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
106
دکتر محمد قاسم تنگستانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
107
دکتر حامی تورجی زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
108
سعید توسلی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
109
سیدمحمد توکلی صبور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
110
غلامحسین توکلی مهرجردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
111
خانم زهرا توکلی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
112
دکتر فاطمه سادات تهامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
113
دکتر مرتضی تهامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
114
دکتر محمدباقر تیموری
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
115
پروفسور سیمین تـولائی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
116
مجتبی جاودان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
117
دکتر یونس جاوید
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
118
جمشید جعفرپور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
119
دکتر راحله جعفری جزه
موسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب
مؤسسه ریاضیات
120
مسعود جعفری جزه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
121
دکتر سعید جعفری نیا
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
122
دکتر محمد علی جعفری
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
123
دکتر حمید جلالیان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
124
زهرا جلالیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
125
دکتر هانیه جلالی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
126
سیدهدایت جلیلی سنزیقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
127
دکتر ابوذر جمال نیا
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
128
دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
129
علیرضـا جمالی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
130
دکتر پریسا جنوبی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
131
دکتر روزبه جوادکلباسی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
132
آقای شهنام جوادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
133
فاطمـه جواهـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
134
دکتر مریم جهانگیری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
135
جعفر جـهان پناه
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
136
سید کاظم چاوشی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
137
اسماعیل چنگیزی اردهائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
138
محمد حاتمی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
139
دکتر محسن حاجی بیگی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
140
غلامرضا حاجی حسین نژاد
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
141
دکتر کمال حاجی شریفی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
142
مهدی حاجی محمدی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
143
دکتر رضا حبیبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
144
دکتر عـزیزاله حبیبی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
145
آقای هادی حبیبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
146
دکتر کرم حبیب‌پور گتابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
147
زهرابیگم حجـازی زاده
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
148
دکتر ملیحه حدادنژاد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
149
دکتر علیرضا حریفی مود
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
150
حمیدرضا حسن آبادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
151
دکتر علی حسن بیگی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
152
دکتر اکبر حسن پور
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
153
دکتر جعفر حسنی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
154
علی حسینی خواه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
155
سید عباس حسینی سهی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
156
دکتر سیدحسین حسینی لواسانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
157
دکتر احسان حسینی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
158
سیدشهاب الدین حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
159
دکتر سیدعلی اصغر حسینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
160
دکتر عبداله حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
161
دکتر میرهادی حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
162
دکتر فرزاد حقیقی راد
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
163
پروفسور امیر حمیدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
164
محسن حنیف
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
165
نیما حیدرزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
166
دکتر اسماعیل حیدری
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
167
الهام حیدری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
168
محبوبه حیدری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
169
دکتر نسترن حیدری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
170
دکتر مرضیه خاکستری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
171
دکتر ندا خالدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
172
دکتر مهدی خالقی تازجی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
173
حمید خانی پور
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات روانشناختی
174
سهیلا خدامی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
175
دکتر سیدعلی خزائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
176
دکتر شهرام خسروی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
177
آقای سید محمدحسین خلخالی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
178
دکتر رضا خلیلی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
179
امیر خمسه
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
180
دکتر عباس خندان
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
181
دکتر حمزه خواستار
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
182
دکتر محمدعلی خوانین زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
183
عـصمت خوئینی قزلجه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
184
زهره خوش نشین لنگرودی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
185
امیر خـسـروی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
186
غـفور خـوئینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
187
دکتر مرضیه دادخواه آسمان
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
188
دکتر جهانبخش دانشیان
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
189
دکتر حسین داودی بیرق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
190
حامد داوری اردکانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
191
دکتر حسین دستخوان
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مهندسی مالی
192
دکتر مرتضی دلاوری کوشان
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
193
دکتر کاظم دلروز
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات تربیتی
194
دکتر محمد دلنواز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
195
دکتر اصغر دولتی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
196
دکتر مریم ده بزرگی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
197
دکتر محمـدرضا دهخـدا
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
198
دکتر علیرضا دهقانپور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
199
دکتر اکرم دهنوخلجی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
200
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
201
دکتر محمدتقی دیبایی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
202
دکتر عادله دیوسالار
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
203
علی ذکاوتی قراگوزلو
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات تربیتی
204
دکتر محمدحسن رازنـهان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
205
دکتر میثم رافعی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
206
دکتر حسین ربیعی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
207
دکتر حمید رجبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
208
دکتر علی اصغر رجبی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
209
صادق رزاقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
210
دکتر میثم رستگاری مهر
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
211
محسن رسولی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
212
رسـول رسـولی پـور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
213
یعقوب رشنوادی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
214
دکتر محمدجواد رضائی ره
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
215
هانی رضائیان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
216
نیما رضائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
217
دکتر خلیل رضایی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
218
خانم شبنم رضوان نوبهار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
219
دکتر سودابه رضوانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
220
سیدابوالفضل رضوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
221
خانم هـمای رضـوانی خراشاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
222
دکتر محمدعلی رعایت پناه
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
223
محمدکاظم رفـوئی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
224
دکتر مجتبی رمضان نسب
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
225
دکتر حسن رنگریز
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
226
دکتر حجت روح اللهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
227
نصرت ریاحی نیا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
228
خانم مهرشید ریاحی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
229
وحید ریاحی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
230
دکتر بیژن زارع
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
231
دکتر محمدعلی زاهد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
232
دکتر غلامـرضا زبانـدان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
233
دکتر محمد زره ساز
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
234
حسین زرین اقبالی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
235
آقای مهدی زمانیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
236
دکتر راحله زمینی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
237
احمـد زنگانه
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
238
دکتر کیانوش زهراکار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
239
حسن رضا زین آبادی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
240
سیدمهدی سادات رسول
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
241
دکتر ناصرقلی سارلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
242
دکتر فرزانه ساسان پور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
243
دکتر محمدرضا سالاریان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
244
محمدعلی سبحان اللـهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
245
دکتر سید محمد هادی سبحانیان
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
246
دکتر محمد وحید سبط
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
247
آقای قربانعلی سبکتکین ریزی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
248
جواد سدیدی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
249
دکتر الناز سرخیلی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
250
آیت سعادت طلب
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات تربیتی
251
دکتر مهدی سعیدی کوشا
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
252
دکتر جمشید سعیدیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
253
مـنـظر سلطانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
254
دکتر سمیه سلمانی شیک
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
255
محمد سلیقه
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
256
محمـد سلیمانی مهرنجانی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
257
اعظـم سلیمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
258
محمدرضا سهیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
259
دکتر راحله سیدمرتضی حسینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
260
دکتر زهرا سیدمهدی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
261
دکتر سیدحـسین سـراج زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
262
دکتر محمد شادروی منش
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
263
دکتر عطا شاکری
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
264
آقای علی شاه حسینی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
265
دکتر مهناز شاهقلیان قهفرخی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
266
دکتر سیدصدرالدین شجاع الدین
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
267
محمد صالح شریف عسکری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
268
دکتر مریم شریف
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
269
حسین شفیعی فینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
270
دکتر وحید شقاقی شهری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
271
دکتر حسن شکراللهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
272
دکتر نادر شکراللهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
273
عباس شکروی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
274
دکتر علی شماعی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
275
بهزاد شمالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
276
دکتر جمشید شنبه زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
277
دکتر محسن شهروزی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
278
سلطانعلی شهریاری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
279
هادی شهیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
280
دکتر عباس شیخ شعاعی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
281
دکتر حسین شیخ‌ زاده
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
282
دکتر محسن شیدائی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
283
دکتر امیر شیرزاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
284
بهروز شیرگیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
285
دکتر فراز صادق وزیری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
286
دکتر حمید صالح زاده
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
287
خانم انسیه صالح قمری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
288
دکتر علیرضا صالحی فر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
289
دکتر اکبر صالحی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
290
دکتر امیر مسعود صالحی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
291
هادی صبوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
292
دکتر حامد صدقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
293
غلامرضا صرامی فروشانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
294
امیر صفاری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
295
دکتر رضا صفری شالی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
296
دکتر امیرحسین صنعت پور
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
297
دکتر محمد صیادی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
298
پروفسور حیدر صـادقی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
299
حـسین صـدیقی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
300
دکتر لطیف صـمدی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
301
دکتر سعید ضرغامی همراه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
302
عظیم ضیائی حلیمه جانی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
303
پرویز ضیائیان فیروزآبادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
304
حسین طالب زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
305
امیر حسین طاهری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
306
دکتر عبدالجواد طاهـری زاده
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
307
دکتر امیرعلی طباخ شعبانی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
308
علی طوسی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
309
دکتر مریم طهرانی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
310
دکتر اصغر طهماسبی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
311
دکتر محمد طهماسب
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
312
آقای احسان طیبی ثانی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی مدیریت مالی
313
دکتر صدیقه عابدان زاده
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
314
محمـود عابـدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
315
آقای حسـن عاشوری قاضی محله
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
316
دکتر احمد عاملی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
317
مریم عاملی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
318
دکتر امیدمهدی عبادتی
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
319
خانم اعظم عبادی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
320
دکتر مهدی عباسی سـرمدی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
321
دکتر حسین عباسیان
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
322
دکتر علی عباسی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
323
دکتر محمدحسین عبداللهی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
324
آقای بیژن عبدالهی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
325
عطاءاله عبدی فتح آباد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
326
آقای مهدی عرب زاده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
327
دکتر سمیه عربی نرئی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
328
دکتر رضا عرفی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
329
دکتر فرهاد عزیزپور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
330
دکتر فاطمه عزیززاده ننه کران
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
331
دکتر فریبا عسکریان
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
332
عسگر عسگری حسنکلو
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
333
فرشاد عشقی اصفهانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
334
محمودرضا عطائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
335
محمداسماعیل عظیم عراقی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
336
رضا عظیمی
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی
337
دکتر علی عظیمی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
338
دکتر مهدی علی جانیان زاده
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
339
مجید علی عسگری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
340
بهلول علیجانی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
341
بهرام علیزاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
342
داریوش علیمحمدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
343
دکتر حامد عمرانی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
344
حبیب اله عـباسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
345
عـفت عـباسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
346
پروفسور شهربانـو عـریان
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
347
مهـوش غلامی ورنامخواستی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
348
دکتر نجف علی غلامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
349
نسیم غنبرطهرانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
350
دکتر مریم غنی زاده بافقی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
351
دکتر مهدی غیاثوند
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
352
خانم گلناز فائزی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
353
دکتر سید محمـود فاطمی عقدا
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
354
دکتر مرتضی فتحی زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
355
دکتر محمدباقر فتحی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
356
دکتر محمـدنقی فراهانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
357
دکتر حسن فرج زاده دهکردی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
358
دکتر مجتبی فرخ
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
359
ناصر فرشادگهر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
360
طاهـره فروتن
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
361
دکتر حبیب اله فصیحی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
362
دکتر محسن فلاح زواره
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
363
غلامعـلی فلاح قهـرودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
364
صـغری فلاحـتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
365
دکتر شیرین فولادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
366
توحید فیروزان سرنقی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
367
یحیی قائدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
368
دکتر مهدی قائمی اصل
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
369
دکتر مهرداد قائمی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
370
حامد قادرمزی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
371
دکتر زاهد قادری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
372
صلاح الدین قادری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
373
آقای سید عبداله قاسم تبار کاشی کلا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
374
علی اصغر قاسمی سیانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
375
دکتر مجید قاسمی سیانی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
376
پروفسور طاهـر قاسمی هنـری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
377
مسلم قاسمی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
378
علیرضا قبادی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
379
علی قدرت نما
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
380
دکتر فرهاد قدیری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
381
پروفسور ارسلان قربانی شیخ نشین
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
382
دکتر قدرت اله قربانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
383
رضا قریبی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
384
مرضیه قلاسی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
385
دکتر وانیک قلی پور
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
386
پروفسور علی قنبری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
387
دکتر عـزت الـه قنواتی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
388
دکتر مجید قورچی بیگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
389
پروفسور فرخ قهرمانی نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
390
دکتر علی کاتبی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
391
دکتر سید محمدمهدی کاظمی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
392
دکتر علی کاظمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
393
افسانه کامران
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
394
جواد کاوسیان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
395
زینب کاوه فیروز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
396
دکتر مراد کاویانی راد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
397
پـروین کدیور
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
398
هادی کرامتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
399
تاج الدین کرمی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
400
دکتر لیلا کرمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
401
مریم کرمی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
402
امیر کرم
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
403
دکتر فهیمه کریمی پورحدادان
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
404
پروفسور یدالـه کریمی پور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
405
دکتر سحر کریمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
406
دکتر علیرضا کریمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
407
دکتر غلامرضا کریمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
408
دکتر گیلدا کریمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
409
محمدنبی کریمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
410
دکتر محمد حسین کریم
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
411
دکتر عبدالرحیم کسائی اصفهانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
412
سوسن کشاورز
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
413
دکتر محمدحسین کشاورز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
414
دکتر احمدرضا کشتکار قلاتی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
415
منوچهر کلارستاقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
416
دکتر محمود کمالی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
417
دکتر موسی کمانرودی کجوری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
418
دکتر فرامرز کنجوری
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
419
دکتر سارا کیانی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
420
دکتر مرجان کیان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
421
دکتر علی کیماسی خلجی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
422
جعفر کیوانی قمصری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
423
دکتر مسعود گرامی پور
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
424
دکتر آذین گل بهاران
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
425
مـسعود گل چین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
426
محمدعلی گنجعلی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
427
محمد لالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
428
دکتر امیر لطافت کار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
429
شاکر لوائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
430
دکتر مجید ماستری فراهانی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
431
پروفسور حکیمـه ماهیار
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
432
آقای افشین متقی دستنائی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
433
دکتر ابوالحـسن مجتهدسلیمانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
434
پروفسور محمدحسین مجلس آراجهرمی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
435
دکتر چالاک مجیدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
436
فرشاد محسن زاده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
437
دکتر فخر الدین محمد رضائی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
438
دکتر نسرین محمدحسنی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
439
شهرام محمدخانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
440
دکتر فریده محمدعلی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
441
دکتر مریم محمدی کیش
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
442
حسین محمدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
443
دکتر شهناز محمدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
444
محمد محمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
445
دکتر مریم محمدی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
446
علیرضـا محمودنیا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
447
دکتر شهریار محمودی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
448
دکتر سعید محـرابیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
449
دکتر هـما محـسنی کوچصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
450
پروفسور علیرضـا مدقالچی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
451
ندا مذهب جعفری
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
452
آقای افشین مشکوه الدینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
453
مسعود مشهدی اکبربوجار
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
454
پروفسور محمدحسین مشهدیزاده اردکانی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
455
دکتر حسین مصدق
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
456
سـودابـه مظـفـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
457
دکتر پژمان معتمدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
458
وحید معتمدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
459
دکتر غلامعلی معصومی نیا
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
460
پروفسور علی معصومی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
461
دکتر عزیزاله معماریانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
462
دکتر حـسین مفتخـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
463
مریم مقدسین
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
464
میثم مقیم بیگی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
465
محمود مکوند
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
466
احسـان ملکیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
467
دکتر احسان ملیحی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
468
دکتر سیاب ممی پور
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
469
دکتر محمدرضا منجذب
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
470
یزدان منصوریان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
471
آزاده منصوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
472
خسرو منطقی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
473
(مرتضی (مهران منطـقی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
474
دکتر سیدعلی منوری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
475
علی موحد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
476
دکتر رودابه سادات موذنی پور اصیل
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
477
سیدمحمدحسین موسوی پور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
478
سید فرید موسوی
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
479
فرزان مومنی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
480
دکتر سلمان مهاجر مازندرانی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
481
دکتر سید حسین مهاجری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
482
دکتر اعظم مهدوی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
483
دکتر یوسف مهدوی نسب
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
484
دکتر مجتبی مهرآیین
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
485
پروفسور بهزاد مهرابی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
486
حسـن مهـدیان
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
487
دکتر علی میثاقی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
488
سیده غدیره میرابوالقاسمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
489
دکتر عبدالله میراحمدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
490
مرتضی میرباقری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
491
دکتر سیدسعید میرترابی حسینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
492
دکتر ابوالفضل میرزازاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
493
دکتر سیده لیلی میرطاهری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
494
الهام میرفرح
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
495
سیدمرتضی میرهاشمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
496
کاظـم میقانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
497
دکتر محمـدولی مـدرس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
498
دکتر علیرضـا مـرادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
499
بهمن نادری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
500
دکتر محمدحسین ناصرزاده
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
501
ابوالفضل ناطقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
502
دکتر علی ناظمی اشنی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
503
دکتر هومن ناظمیان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
504
زهره ناعمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
505
دکتر سیدحسین نبوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
506
دکتر احمد نبی زاده
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
507
محمـد نبیونی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
508
روح الله نجفی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
509
دکتر فـرزانـه نجـفی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
510
پروفسور محمد نخعی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
511
آقای محمد نصر اصفهانی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
512
دکتر قدیر نصری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
513
عفت نقابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
514
حمزه نوذری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
515
سمیه نوروزبهاری
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
516
دکتر حسین نوروزی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
517
ربابه نوری قاسم آبادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
518
دکتر روح اله نوری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
519
دکتر غلامرضا نوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
520
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت آموزشی
521
زهرا نیک نام
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
522
دکتر آزاده نیک نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
523
دکتر زهرا نیلفروشان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
524
صیاد نـجـفی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
525
دکتر علی واحدی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
526
دکتر وحید وطن پور سرقین
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
527
دکتر امیر وطـنی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
528
دکتر یوسف وکیلی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
529
مهرداد هادی پور
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
530
خانم مریم السادات هاشمی تکلیمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
531
دکتر هادی هاشمی رزینی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
532
دکتر سیدمحمدرضا هاشمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
533
شجاع هاشمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
534
دکتر سیدحسین هاشـمی شیخ آبادی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
535
پیمان همامی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
536
فریدون یاریاری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
537
دکتر رسول یاعلی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
538
سـهراب یزدانی مقدم
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
539
دکتر احمدرضا یزدانیان
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
540
رضا یوسفی زنوز
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات