ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
صفحه جدید
1
غلامـرضا اسلام پورکرهرود
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
2
سیدمجید اقوامی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
3
دکتر هادی بهزادی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
4
اسـدالـه بیرقی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
5
دکتر محمدباقر تیموری
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
6
دکتر روزبه جوادکلباسی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
7
دکتر محسن حاجی بیگی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
8
مهدی حاجی محمدی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
9
دکتر عـزیزاله حبیبی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
10
دکتر علیرضا حریفی مود
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
11
دکتر مرضیه دادخواه آسمان
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
12
محمدکاظم رفـوئی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
13
عباس شکروی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
14
دکتر محسن شیدائی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
15
دکتر حمید صالح زاده
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
16
عظیم ضیائی حلیمه جانی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
17
دکتر صدیقه عابدان زاده
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
18
دکتر مهرداد قائمی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
19
رضا قریبی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
20
دکتر وانیک قلی پور
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
21
دکتر محمود کمالی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
22
دکتر مجید ماستری فراهانی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
23
دکتر مریم محمدی کیش
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
24
پروفسور محمدحسین مشهدیزاده اردکانی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
25
دکتر رودابه سادات موذنی پور اصیل
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
26
سمیه نوروزبهاری
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
27
دکتر وحید وطن پور سرقین
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی