دانشکده شیمی

ریاست داشکده
آقای دکتر مجید ماستری فراهانی
مدرک یا رتبهاستاد تمام
پست الکترونیکmfarahanikhu.ac.ir
شماره تلفن02634530832 - 0264579600
شماره داخلی2333
رشته تحصیلیشیمی معدنی و نانو
پست سازمانیرئیس دانشکده شیمی
محل خدمتتهران و کرج
نشانی محل کاردانشگاه خوارزمی - دانشکده شیمی
نشانی صفحه شخصیhttps://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BfHObDIAAAAJ
آخرین بروزرسانی1401/7/9

[ برگشت به فهرست افراد ]