آزمایشگاه های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/21 | 
 

 
lab آزمایشگاه شیمی عمومی ۲ و ۱ آقای حمید پناهی
داخلی  ۲۳۱۶ ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ و اصول تصفیه آب    آقای حمید پناهی
۲۳۱۶ ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab  آزمایشگاه  تجزیه ۲ -
------------------------------------------------------------------- ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab آزمایشگاه  تجزیه دستگاهی  و تجزیه نمونه های حقیقی سرکار خانم حقیقی
۲۶۳۸ ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab آزمایشگاه شیمی معدنی ۲ و ۱                                -             
۲۶۳۹ ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab  آزمایشگاه شیمی فیزیک ۲ و ۱                     آقای مصطفی عزیزی
۲۶۳۸ ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab آزمایشگاه شیمی آلی و جداسازی                آقای مردعلی رضایی
۲۳۱۵ ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
lab آزمایشگاه صنعتی                                                          -
- ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab - -                                                          
- ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab - -                                                        
- ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab - -                                                   
۳۱۲۳۲۷۳۹ ( ۰۳۵ ) ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab - -                                                       
- ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab - -                                                      
- ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
 
lab - -                                                    
- ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
ساختمان علوم دانشکده شیمی
-
-
  
lab                              آزمایشگاه  تجزیه دستگاهی                           سرکار خانم حقیقی
داخلی   ۲۶۳۸ ۳۴۵۹۶۰۰ ( ۰۲۶ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                             آزمایشگاه شیمی آلی و جداسازی                       آقای رضایی
داخلی   ۲۳۱۵ ۳۴۵۹۶۰۰ ( ۰۲۶ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                       آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ و اصول تصفیه آب                  حمید پناهی
داخلی  ۲۳۱۶ ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                    آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ و ۲                                 فاطمه ابراهیمی
۳۱۲۳۲۷۳۹ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                         آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ و ۲                                حبیب جانی‌پور
۳۱۲۳۲۷۴۴ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                                     آزمایشگاه شیمی معدنی ۱ و ۲                 لیلی شرافت
۳۱۲۳۲۷۴۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                                             آزمایشگاه تجزیه ۲                         حبیب جانی‌پور
۳۱۲۳۲۷۴۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی

lab                              آزمایشگاه  تجزیه دستگاهی                           سرکار خانم حقیقی
داخلی   ۲۶۳۸ ۳۴۵۹۶۰۰ ( ۰۲۶ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                             آزمایشگاه شیمی آلی و جداسازی                       آقای رضایی
داخلی   ۲۳۱۵ ۳۴۵۹۶۰۰ ( ۰۲۶ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                       آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ و اصول تصفیه آب                  حمید پناهی
داخلی  ۲۳۱۶ ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                    آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ و ۲                                 آقای پناهی
داخلی  ۲۳۱۶ ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                         آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ و ۲                                مصطفی عزیزی
داخلی   ۲۶۳۸ ۳۴۵۷۹۶۰۰( ۰۲۶)
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                                     آزمایشگاه شیمی صنعتی                دکتر شیدایی
۳۱۲۳۲۷۴۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
lab                                             آزمایشگاه تجزیه ۲                         سرکار خانم حقیقی
۳۱۲۳۲۷۴۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی
 

  

دفعات مشاهده: 6522 بار   |   دفعات چاپ: 422 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ و اصول تصفیه آب

 | تاریخ ارسال: 1399/3/21 | 
 


فهرست مواد شیمیایی، حلالها و شناساگرهای موجود در آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ و اصول تصفیه آب به ترتیب حروف لاتین
 
 
ردیف نام ماده به فارسی نام لاتین فرمول شیمیایی
۱ آلیزارین Alizarin (Mordant Red ۱۱) or ۱,۲-Dihydroxyanthraquinone C۱۴H۸O۴
۲ یک و ۵- دی فنیل کاربازید ۱,۵-Diphenylcarbazid C۱۳H۱۴N۴O
۳ اسید استیک Acetic Acid CH۳COOH
۴ استون Acetone CH۳COCH۳
۵ هیدروکسید آمونیم (محلول آمونیاک) Ammonia NH۴OH
۶ کلرید آمونیم Ammonium chloride NH۴Cl
۷ سولفات مضاعف آهن (II) و آمونیم Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate (NH۴)۲ Fe(SO۴)۲, ۶ H۲O
۸ سولفات مضاعف آهن (III) و آمونیم Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate NH۴ Fe(SO۴)۲, ۱۲ H۲O
۹ نیترات آمونیم Ammonium nitrate NH۴NO۳
۱۰ اگزالات آمونیم Ammonium oxalate (NH۴)۲C۲O۴.H۲O
۱۱ مورکساید Ammonium Purpurate or Murexide C۸H۸N۶O۶
۱۲ کلرید باریم Barium Chloride BaCl۲.۲H۲O
۱۳ دی فنیل آمین سولفونات باریم Barium diphenylamine ۴-sulfonate (C۶H۵)NH
۱۴ برمو کرزول سبز Bromocresol green C۲۱H۱۴Br۲O۵S
۱۵ برموتیمول آبی Bromothymol Blue sulfone phthalein (BTB) C۲۷H۲۸Br۲O۵S
۱۶ کربنات کلسیم Calcium Carbonate CaCO۳
۱۷ کلرید کلسیم Calcium Chloride CaCl۲.۲H۲O
۱۸ نیترات کلسیم Calcium nitrate tetrahydrate Ca(NO۳)۲. ۴H۲O
۱۹ قرمز کرزول Cresol red C₂₁H₁₈OS
۲۰ فسفات هیدروژن دی سدیم Disodium Hydrogen Phosphate Na۲HPO۴.۱۲H۲O
۲۱ اتیلن دی آمین تترا استیک اسید  (EDTA), ( IIIتریپلکس) EDTA-Disodium salt C۱۰H۱۴N۲Na۲O۸.۲H۲O
۲۲ ائوزین Eosin B (bluish) C۲۰H۶N۲O۹Br۲Na۲
۲۳ اریو کروم بلک تی Eriochrome black T C₂₀H₁₂NNaOS
۲۴ اتانول Ethanol or Ethyl alcohol CH۳CH۲OH
۲۵ فلورسین Fluorescein C۲۰H۱۲O۵
۲۶ اسید کلرید ریک Hydrochloric acid) HCl
۲۷ آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide( H۲O۲
۲۸ هیدروکسیل آمونیم کلرید Hydroxylamine hydrochloride (Hydroxylammonium chloride) HONH۲HCl
۲۹ ید Iodine I۲
۳۰ استات منیزیم Magnesium acetate (CH۳COO)۲Mg .۴H۲O
۳۱ کلرید منیزیم Magnesium chloride hexahydrate MgCl۲.۶H۲O
۳۲ سولفات منگنز (II) Manganese sulfate MnSO۴.H۲O
۳۳ سولفات جیوه (II) Mercury Sulfate HgSO۴
۳۴ متانول Methanol or  Methyl alcohol CH۳OH
۳۵ نارنجی متیل Methyl Orange C۱۴H۱۴N۳NaO۳S
۳۶ قرمز متیل Methyl red  C₁₅H₁₅NO
۳۷ کلرید نیکل Nickel (II) chloride NiCl۲.۶H۲O
۳۸ سولفات نیکل Nickel (II) sulfate NiSO۴.۶H۲O
۳۹ اسید نیتریک Nitric Acid HNO۳
۴۰ ارتو- فناترولین یا ( ۱ و ۱۰ - فنانترولین) o-Phenanthroline or ۱-۱۰-Phenanthroline C۱۲H۸N۲.H۲O
۴۱ اسید اگزالیک Oxalic acid dihydrate C۲H۲O۴. ۲H۲O
۴۲ فنل فتالِیین Phenolphthalein C₂₀H₁₄O
۴۳ اسید فسفریک Phosphoric Acid H۳PO۴
۴۴ برومات پتاسیم Potassium Bromate KBrO۳
۴۵ برومید پتاسیم Potassium bromide KBr
۴۶ کربنات پتاسیم Potassium carbonate K۲CO۳
۴۷ کلرات پتاسیم Potassium Chlorate KClO۳
۴۸ کلرید پتاسیم Potassium chloride KCl
۴۹ کرومات پتاسیم Potassium chromate K۲CrO۴
۵۰ دی کرومات پتاسیم Potassium dichromat K۲Cr۲O۷
۵۱ پتاسیم هیدروژن فتالات Potassium hydrogen phthalate (KHP) C۸H۵KO۴
۵۲ یدات پتاسیم Potassium iodate KIO۳
۵۳ یدید پتاسیم Potassium iodide KI
۵۴ نیتریت پتاسیم Potassium nitrite KNO۲
۵۵ پرمنگنات پتاسیم Potassium permanganate KMnO۴
۵۶ تیوسیانات پتاسیم Potassium thiocyanate KSCN
۵۷ تیوسیانات پتاسیم Potassium thiocyanate KSCN
۵۸ سالیسیلیک اسید Salicylic acid ۲-Hydroxybenzoic acid
۵۹ سولفات مس SDS- Copper Sulfate CuSO۴. ۵H۲O
۶۰ نیترات نقره Silver Nitrate AgNO۳
۶۱ سدیم آزید Sodium azide NaN۳
۶۲ کربنات سدیم Sodium carbonate Na۲CO۳
۶۳ کلرید سدیم Sodium Chloride NaCl
۶۴ سدیم هیدروژن کربنات (جوش شیرین) Sodium hydrogen carbonate NaHCO۳
۶۵ هیدروکسید سدیم (سود سوزآور) Sodium Hydroxide NaOH
۶۶ نیترات سدیم Sodium Nitrate NaNO۳
۶۷ اگزالات سدیم Sodium oxalate Na۲C۲O۴
۶۸ سالیسیلات سدیم Sodium salicylate C۷H۵NaO۳
۶۹ سولفیت سدیم Sodium sulfite Na۲SO۳
۷۰ تیوسولفات سدیم Sodium thiosulfate Na۲S۲O۳.۵H۲O
۷۱ چسب نشاسته Starch (Amylum Soluble) (CH₁₀O)n
۷۲ اسید سولفوریک Sulfuric acid H۲SO۴
۷۳ کلرید قلع Tin Chloride SnCl۲


 

دفعات مشاهده: 6365 بار   |   دفعات چاپ: 387 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزمایشگاه های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/19 | 
فهرست مواد شیمیایی، حلالها و شناساگرهای موجود در آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱ و اصول تصفیه آب به ترتیب حروف لاتین
 
 
ردیف نام ماده به فارسی نام لاتین فرمول شیمیایی
۱ آلیزارین Alizarin (Mordant Red ۱۱) or ۱,۲-Dihydroxyanthraquinone C۱۴H۸O۴
۲ یک و ۵- دی فنیل کاربازید ۱,۵-Diphenylcarbazid C۱۳H۱۴N۴O
۳ اسید استیک Acetic Acid CH۳COOH
۴ استون Acetone CH۳COCH۳
۵ هیدروکسید آمونیم (محلول آمونیاک) Ammonia NH۴OH
۶ کلرید آمونیم Ammonium chloride NH۴Cl
۷ سولفات مضاعف آهن (II) و آمونیم Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate (NH۴)۲ Fe(SO۴)۲, ۶ H۲O
۸ سولفات مضاعف آهن (III) و آمونیم Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate NH۴ Fe(SO۴)۲, ۱۲ H۲O
۹ نیترات آمونیم Ammonium nitrate NH۴NO۳
۱۰ اگزالات آمونیم Ammonium oxalate (NH۴)۲C۲O۴.H۲O
۱۱ مورکساید Ammonium Purpurate or Murexide C۸H۸N۶O۶
۱۲ کلرید باریم Barium Chloride BaCl۲.۲H۲O
۱۳ دی فنیل آمین سولفونات باریم Barium diphenylamine ۴-sulfonate (C۶H۵)NH
۱۴ برمو کرزول سبز Bromocresol green C۲۱H۱۴Br۲O۵S
۱۵ برموتیمول آبی Bromothymol Blue sulfone phthalein (BTB) C۲۷H۲۸Br۲O۵S
۱۶ کربنات کلسیم Calcium Carbonate CaCO۳
۱۷ کلرید کلسیم Calcium Chloride CaCl۲.۲H۲O
۱۸ نیترات کلسیم Calcium nitrate tetrahydrate Ca(NO۳)۲. ۴H۲O
۱۹ قرمز کرزول Cresol red C₂₁H₁₈OS
۲۰ فسفات هیدروژن دی سدیم Disodium Hydrogen Phosphate Na۲HPO۴.۱۲H۲O
۲۱ اتیلن دی آمین تترا استیک اسید  (EDTA), ( IIIتریپلکس) EDTA-Disodium salt C۱۰H۱۴N۲Na۲O۸.۲H۲O
۲۲ ائوزین Eosin B (bluish) C۲۰H۶N۲O۹Br۲Na۲
۲۳ اریو کروم بلک تی Eriochrome black T C₂₀H₁₂NNaOS
۲۴ اتانول Ethanol or Ethyl alcohol CH۳CH۲OH
۲۵ فلورسین Fluorescein C۲۰H۱۲O۵
۲۶ اسید کلرید ریک Hydrochloric acid) HCl
۲۷ آب اکسیژنه Hydrogen Peroxide( H۲O۲
۲۸ هیدروکسیل آمونیم کلرید Hydroxylamine hydrochloride (Hydroxylammonium chloride) HONH۲HCl
۲۹ ید Iodine I۲
۳۰ استات منیزیم Magnesium acetate (CH۳COO)۲Mg .۴H۲O
۳۱ کلرید منیزیم Magnesium chloride hexahydrate MgCl۲.۶H۲O
۳۲ سولفات منگنز (II) Manganese sulfate MnSO۴.H۲O
۳۳ سولفات جیوه (II) Mercury Sulfate HgSO۴
۳۴ متانول Methanol or  Methyl alcohol CH۳OH
۳۵ نارنجی متیل Methyl Orange C۱۴H۱۴N۳NaO۳S
۳۶ قرمز متیل Methyl red  C₁₅H₁₅NO
۳۷ کلرید نیکل Nickel (II) chloride NiCl۲.۶H۲O
۳۸ سولفات نیکل Nickel (II) sulfate NiSO۴.۶H۲O
۳۹ اسید نیتریک Nitric Acid HNO۳
۴۰ ارتو- فناترولین یا ( ۱ و ۱۰ - فنانترولین) o-Phenanthroline or ۱-۱۰-Phenanthroline C۱۲H۸N۲.H۲O
۴۱ اسید اگزالیک Oxalic acid dihydrate C۲H۲O۴. ۲H۲O
۴۲ فنل فتالِیین Phenolphthalein C₂₀H₁₄O
۴۳ اسید فسفریک Phosphoric Acid H۳PO۴
۴۴ برومات پتاسیم Potassium Bromate KBrO۳
۴۵ برومید پتاسیم Potassium bromide KBr
۴۶ کربنات پتاسیم Potassium carbonate K۲CO۳
۴۷ کلرات پتاسیم Potassium Chlorate KClO۳
۴۸ کلرید پتاسیم Potassium chloride KCl
۴۹ کرومات پتاسیم Potassium chromate K۲CrO۴
۵۰ دی کرومات پتاسیم Potassium dichromat K۲Cr۲O۷
۵۱ پتاسیم هیدروژن فتالات Potassium hydrogen phthalate (KHP) C۸H۵KO۴
۵۲ یدات پتاسیم Potassium iodate KIO۳
۵۳ یدید پتاسیم Potassium iodide KI
۵۴ نیتریت پتاسیم Potassium nitrite KNO۲
۵۵ پرمنگنات پتاسیم Potassium permanganate KMnO۴
۵۶ تیوسیانات پتاسیم Potassium thiocyanate KSCN
۵۷ تیوسیانات پتاسیم Potassium thiocyanate KSCN
۵۸ سالیسیلیک اسید Salicylic acid ۲-Hydroxybenzoic acid
۵۹ سولفات مس SDS- Copper Sulfate CuSO۴. ۵H۲O
۶۰ نیترات نقره Silver Nitrate AgNO۳
۶۱ سدیم آزید Sodium azide NaN۳
۶۲ کربنات سدیم Sodium carbonate Na۲CO۳
۶۳ کلرید سدیم Sodium Chloride NaCl
۶۴ سدیم هیدروژن کربنات (جوش شیرین) Sodium hydrogen carbonate NaHCO۳
۶۵ هیدروکسید سدیم (سود سوزآور) Sodium Hydroxide NaOH
۶۶ نیترات سدیم Sodium Nitrate NaNO۳
۶۷ اگزالات سدیم Sodium oxalate Na۲C۲O۴
۶۸ سالیسیلات سدیم Sodium salicylate C۷H۵NaO۳
۶۹ سولفیت سدیم Sodium sulfite Na۲SO۳
۷۰ تیوسولفات سدیم Sodium thiosulfate Na۲S۲O۳.۵H۲O
۷۱ چسب نشاسته Starch (Amylum Soluble) (CH₁₀O)n
۷۲ اسید سولفوریک Sulfuric acid H۲SO۴
۷۳ کلرید قلع Tin Chloride SnCl۲
 


 

دفعات مشاهده: 6401 بار   |   دفعات چاپ: 418 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر