ورود به پنل کاربری
دکتر روزبه جوادکلباسی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

دکتر روزبه جوادکلباسی

آدرس:

دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

پست الکترونیک:rkalbasi@gmail.com, rkalbasi@khu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

1-     پست دکترا در زمینه    1391-1392       Microfluidic Systems (Microreactors)

    دانشکده علوم کاربردی و مهندسی، دانشگاه هاروارد، آمریکا

2-     دکترای شیمی آلی 1385-1381

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3-     کارشناسی ارشد شیمی آلی 1381-1379

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4-     کارشناسی شیمی محض 1379-1375

دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق کاری

1-     معاون دانشجویی

       دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 1391-1388

2-     رییس مرکز تحقیقاتی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 1391-1387

3-     مدیر گروه کارشناسی ارشد شیمی 1389-1387

4-     معاون گروه شیمی 1387-1386

5-     عضو هیات علمی تمام وقت (استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 1382 تا 1392

6-     عضو هیات علمی تمام وقت (استادیار) دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) 1393 تاکنون

7-     استاد راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی 1385 تاکنون

8-      تدریس دروس مختلف رشته شیمی 1382 تاکنون

 

افتخارات

1-      احراز رتبه نخست در ارزیابی عملکرد معاونین دانشجویی منطقه 4 در سال 1390

2-      کسب رتبه برترین مرکز ارتباط با صنعت استان اصفهان (مرکز تحقیقاتی شیمی) در سال 1391

3-      پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در سال 1390

 

سوابق پژوهشی

1-     چاپ 57 مقاله ISI و دو فصل کتاب چاپ شده توسط ناشران خارجی

2-     ارایه بیش از 50 مقاله در سمینارهای ملی و بین المللی

3-     استاد راهنما و مشاور بیش از 40 پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی و مهندسی مواد

4-     داور مجلات معتبر ISI در زمینه کاتالیست و شیمی آلی

5-     انجام طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی با همکاری شرکت های مختلف