گفتگو با دکتر مشهدی زاده

گفتگوی مفصل و صمیمانه با آقای دکتر مشهدی زاده

 استاد محترم دانشکده ی شیمی و سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در باره ی این معاونت، بخش های مختلف، برنامه ها و مشکلات آن

1
2
3