نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفي اعضاي هئيت علمي

اسامی اعضای محترم هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی
 
اسامی فارسی و انگلیسی به سایتهای اساتید لینک شده است
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
Last name
First name
Email Address
مرتبه
1
aghvami.majid@yahoo.com
مربی
2
beiraghi@khu.ac.ir
دانشیار
3
islampour@khu.ac.ir
اسـتاد
4
rofouei@khu.ac.ir
اسـتاد
5
habibi@khu.ac.ir
دانشیار
6

محمود کمالی

Kamali.mahmood@ymail.com
اسـتادیار
7
shockravi@khu.ac.ir
اسـتاد
8
ghaemi@khu.ac.ir
دانشیار
9
mashhadizadeh@khu.ac.ir
اسـتاد
10
ghoulipour@khu.ac.ir
استادیار
11
harifi@khu.ac.ir
اسـتادیـار
12
ziyaei@khu.ac.ir
اسـتادیـار
13
teimouri@khu.ac.ir
دانشیار
14
Attar_jafar@yahoo.com
اسـتادیـار
15
mfarahani@khu.ac.ir
دانشیار
16
roonasi@khu.ac.ir
اسـتادیـار
17
behzadihadi@khu.ac.ir
اسـتادیـار
18
vahidvatanpour@khu.ac.ir
اسـتادیـار
19
hajimohammadi@khu.ac.ir
اسـتادیـار
20
mohammadikish@khu.ac.ir
اسـتادیـار
21
mhajibeygi@khu.ac.ir
استادیار
22
rkalbasi@khu.ac.ir
استادیار
23
mohsen_ sheydaei@khu.ac.ir
استادیار