کارکنان کارکنان

اسامی پرسنل دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی استان البرز و تهران
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
محل خدمت
1
مهنازصمدیان
مسئول دفترریاست
پردیس کرج
2
مهدی توانگر
مسئول امورعمومی
پردیس کرج
3
فرشته یونسیان
مسئول آموزش
تهران
4
رضوان نیکچه فراهانی
مسئول دفتر
تهران
5
فاطمه نورمحمدی
مسئول دفتر
تهران
6
سمیه پورصادقی
مسئول آزمایشگاه
پردیس کرج
7
رقیه صادقی
مسئول آزمایشگاه
پردیس کرج
8
نکیسا نبی زاده حقیقی
مسئول آزمایشگاه
پردیس کرج
9
رضا جعفری
مسئول آزمایشگاه
پردیس کرج
10
مردعلی رضایی
تکنسین آزمایشگاه
پردیس کرج
11
حسین رضایی انیس
تکنسین آزمایشگاه
پردیس کرج
12
غلام حسن حیدریان
کارپرداز
پردیس کرج
13
علی اکرمی
حسابدار
پردیس کرج
14
فهیمه اشرفی
کارشناس آموزش
پردیس کرج
15
دکتر محمود کمالی
-
پردیس کرج
16
سید حسن وارسته
مسئول سایت کامپیوتر
پردیس کرج
17
مرحمت پناهی
تکنسین آزمایشگاه
پردیس کرج
18
مصطفی عزیزی
تکنسین آزمایشگاه
پردیس کرج