دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 127 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ازمايشگاه تصفيه اب 1311076 1 12 محسن شیدائی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) -
ازمايشگاه تصفيه اب 1311076 1 11 محسن شیدائی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) -
آزمايشگاه جداسازي تركيبات الي 1311029 2 14 عظیم ضیایی حلیمه جانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمايشگاه جداسازي تركيبات الي 1311029 2 13 سیدمجید اقوامی هرهفته يك شنبه (08:00 - 12:00) -
آزمايشگاه جداسازي تركيبات الي 1311029 2 11 سیدمجید اقوامی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمايشگاه جداسازي تركيبات الي 1311029 2 12 سیدمجید اقوامی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) -
آزمايشگاه شيمي الي 1 1311018 1 12 محسن حاجی بیگی هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) -
آزمايشگاه شيمي الي 1 1311018 1 11 محسن حاجی بیگی هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) -
آزمايشگاه شيمي الي 2 1311019 1 11 محمد باقر تیموری هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمايشگاه شيمي الي 2 1311019 1 12 محمد باقر تیموری هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي 1311030 2 11 اسداله بیرقی هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي 1311030 2 12 وانیك قلی پور هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) -
ازمايشگاه شيمي صنعتي 1311075 2 13 محسن شیدائی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) -
ازمايشگاه شيمي صنعتي 1311075 2 11 وحید وطن پور سرقین هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) -
ازمايشگاه شيمي صنعتي 1311075 2 12 محسن شیدائی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمايشگاه شيمي عمومي 1 1311005 1 15 سیدمجید اقوامی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمايشگاه شيمي عمومي 2 1311006 1 11 سیدمجید اقوامی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) -
آزمايشگاه شيمي فيزيك 1 1311011 1 12 هادی بهزادی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمايشگاه شيمي فيزيك 2 1311012 1 12 هادی بهزادی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمايشگاه شيمي معدني 1 1311027 1 11 مهدی حاجی محمدی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) -
نمایش 1 - 20 از 127 نتیجه
از 7